Alles wat je moet weten over de UWV berichtenbox en de elektronische communicatie door het UWV

In de moderne samenleving neemt elektronische communicatie een steeds belangrijkere rol in. Ook de overheid zet stappen om haar dienstverlening steeds meer digitaal aan te bieden. Zo heeft het UWV de UWV berichtenbox geïntroduceerd als digitaal communicatiemiddel tussen het UWV en de burgers. De rechtbank Den Haag heeft in 2021 hierover al uitspraak gedaan en de regels nader uitgelegd.  In dit artikel behandelen wij alles wat u moet weten over de UWV berichtenbox, inclusief de hoofdregel op grond van de wet SUWI en de uitzonderingen die daarop van toepassing zijn.

Hoofdregel elektronische communicatie UWV

Op grond van artikel 32e lid 1 van de Wet SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) geldt als hoofdregel dat de communicatie tussen het UWV en de burgers uitsluitend elektronisch plaatsvindt. Uitzondering daarop zijn mogelijk, bijvoorbeeld indien sprake is van een speciale groep burgers of bijzondere berichten of omstandigheden. In artikel 2 van de beleidsregels elektronische communicatie UWV (beleidsregels) is opgenomen in welke gevallen verkeer tussen burgers en het UWV niet verplicht digitaal plaatsvindt.

Uitzondering op grond van de beleidsregels

In afwijking van de hoofdregel vindt het verkeer tussen burgers en UWV niet verplicht elektronisch plaats zover:

  • Elektronisch verkeer naar het oordeel van UWV onmogelijk of onredelijk bezwarend is voor de burger;
  • Het verkeer plaatsvindt in het kader van een klacht-, bezwaar- of gerechtelijke procedure;
  • Het verkeer betrekking heeft op het opleggen van een maatregel of bestuurlijke boete door UWV, of op het verrekenen met de uitkering op grond van een terugvordering of boete te betalen bedragen;
  • Betrokkene op grond van de daarvoor gelde voorwaarden geen DigiD kan aanvragen;
  • Het verkeer betrekking heeft op arbeidsbemiddeling door UWVERKbedrijf.

Besluiten over de WIA-uitkering

Op basis van bovenstaande hoofdregel dient de communicatie met betrekking tot alle besluiten over de ZW- en WAZO-beslissingen elektronisch plaats te vinden. Hier geldt echter ook weer een uitzondering op: besluiten die betrekking hebben op de toekenning of afwijzing van de dergelijke uitkering moeten per post worden verzonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toekenning van onder andere WIA, WAO, Wajong of WAZ uitkering of de afwijzing daarvan. Andere beslissingen inzake de WIA, WAO, Wajong en WAZ mogen wel via de elektronische berichtenbox verzonden worden.

Beslissing gemist of niet gezien in het berichtenbox

Het risico van het controleren en checken van de beslissingen in het berichtenbox komt voor eigen rekening en risico. Indien er hierdoor te laat bezwaar wordt aangetekend, dan is er sprake van een niet-ontvankelijk bezwaarschrift. De rechtbank in Den Haag heeft hier in april 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:4834) al uitspraak over gedaan er daarbij ook een uitleg gegeven over de regels van elektronisch communicatie.

In bovengenoemde zaak had de eiser aangevoerd dat het primaire besluit niet op de voorgeschreven wijze bekend was gemaakt. Het was namelijk niet per post aan de eiser toegestuurd, maar digitaal bekend gemaakt door plaatsing in de digitale berichtenbox van eiser op ‘Mijn UWV’. Eiser stelt daarom dat hij pas op de hoogte raakte van het primaire besluit nadat zijn uitkering werd verlaagd. De rechtbank maak hier korte metten mee. De rechtbank is van oordeel dat het primaire besluit niet gaat over de toekenning of afwijzing van een uitkering, maar om een wijziging van de uitkering die eiser ontvangt. Op grond van de hoofdregel heeft het UWV het besluit daarom digitaal aan eiser verzonden. Bij brief is eiser er reeds op gewezen dat hij brieven voortaal digitaal via ‘Mijn UWV’ ontvangt en niet meer per post. Eiser heeft hier ook geen bezwaar op gemaakt. De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de termijnoverschrijding eiser redelijkerwijs niet kan worden verweten. Het komt voor zijn eigen rekening en risico dat eiser de berichtenbox op ‘Mijn UWV’ niet heeft bijgehouden. De stelling dat eiser geen melding heeft gekregen dat het besluit is geplaats in zijn berichtenbox leidt niet tot een ander oordeel. Eiser had volgens de rechtbank gebruik kunnen maken van de e-mail mogelijkheid, maar heeft die optie kennelijk niet op de site van het UWV aangevinkt.

Conclusie en tip

Kijk en controleer regelmatig het berichtenbox van het UWV. Ook als werkgever zijnde kan via het werkgeversportaal regelmatig gecontroleerd worden of er nieuwe berichten aanwezig zijn.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Nieuwe faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, in alle lagen van de samenleving zijn er mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen of de maatschappij in het algemeen.  De Wet...

SDE+ subsidie voor bedrijven: een vraag aan Zonnegilde

Vanuit Brouwers hebben wij Zonnegilde BV uit Kampen gevraagd hier een korte toelichting op te geven. Want duurzame energie is een ‘hot item’, maar...

Nieuwe privacyregels hebben directe gevolgen voor uw HR en loonadministratie

Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 2018 wordt de Algemene Verordering...