Belastingvrij schenken tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis kunnen mensen financieel in nood komen. In deze moeilijke tijden kan de behoefte ontstaan om familie en vrienden financieel te ondersteunen, vaak in de vorm van een schenking of gift.

Normaliter zijn de mogelijkheden om belastingvrij te kunnen schenken beperkt. De zogeheten natuurlijke verbintenis kan echter een uitkomst bieden. Wel zal dan sprake moeten zijn van een dringende morele verplichting. Dat leggen we hieronder uit. Eerst benoemen we de standaard regeling voor het belastingvrij kunnen schenken.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken?

De ontvanger van de gift is boven een bepaald bedrag schenkbelasting verschuldigd. Hoeveel belastingvrij mag worden geschonken, is afhankelijk aan de relatie tussen de schenker en de begunstigde. Zo mag aan kinderen meer belastingvrij worden geschonken dan aan broers, zussen of ouders. Voor 2020 gelden onderstaande bedragen voor belastingvrij schenken:

Vrijstelling voor schenking aanin 2020:
Kinderen€ 5.515,-
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig)€ 26.457,-
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) indien schenking
gebruikt wordt voor een studie.
€ 55.114,-
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) indien schenking
gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van een huis.
€ 103.643,-
Overige verkrijgers (kleinkinderen, zussen, broers, etc…)€ 2.208,-

 

Wil je in 2020 meer schenken dan bovenstaande belastingvrije bedragen, dan bedraagt de schenkbelasting normaliter tussen de 10 en 40%, zulks afhankelijk van de relatie met de ontvanger en de hoogte van de schenking.

Denk aan de schenking vanwege een morele verplichting

Er is een andere methode beschikbaar om schenkbelasting te voorkomen, namelijk door een zogeheten natuurlijke verbintenis aan te gaan. Wel zal dan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan.

  1. Een dringende verplichting van moraal en fatsoen; en
  2. Aangifte schenkbelasting

De huidige coronacrisis kan leiden tot het ontstaan van deze dringende verplichting van moraal en fatsoen.

  1. Een dringende verplichting van moraal en fatsoen

Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet rechtens afdwingbaar is. Onder een natuurlijke verbintenis wordt onder meer verstaan ‘een dringende verplichting van moraal en fatsoen’. Deze verplichting moet niet alleen door de schenker zo worden gevoeld, maar ook naar maatschappelijke opvattingen kunnen bestaan. Juist tijdens de coronacrisis kan hiervan sprake zijn.

Een belangrijke categorie van een natuurlijke verbintenis is de onderhoudsverplichtingen die verwanten voor elkaar voelen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat kinderen behoeftige ouders wensen te ondersteunen, dan wel hun, zussen, broers, ooms, tantes, nichten of neven. Afhankelijk van de aard, duur en oorzaak van de behoefte kan in deze gevallen soms een dringende morele verplichting aannemelijk worden gemaakt. Duidelijk moet zijn dat de ontvanger van de gift zelf onvoldoende vermogen en inkomen heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Is geen sprake van een familielid maar van een ‘echte derde’, dan zullen er hogere eisen gelden om aannemelijk te kunnen maken dat de dringende morele verplichting ook maatschappelijk als zodanig wordt gevoeld. De aard van de relatie zal daarbij dan een rol spelen. Betreft het een zeer goede vriend of een kennis van een kennis?

De beoordeling of sprake is een dringende verplichting van moraal en fatsoen, is maatwerk.

  1. Aangifte schenkbelasting

De persoon die financieel wordt ondersteund op basis van een natuurlijke verbintenis (de ontvanger van de gift), dient aangifte schenkbelasting te doen. Daarin vraagt hij of zij aan de Belastingdienst om toepassing van de bijzondere vrijstelling vanwege een morele verplichting. De aangifte schenkbelasting is online beschikbaar in ‘Mijn Belastingdienst’.

Aan de Belastingdienst moet bewezen kunnen worden dat het daadwerkelijk een schenking betreft vanwege een morele verplichting. Daarom geven wij onderstaande tip.

TIP:

Stel een overeenkomst op tussen de schenker en de ontvanger waarin de feitelijke situatie wordt beschreven. Leg schriftelijk vast dat sprake is van een dringende morele verplichting om iemand financieel te ondersteunen. Uit de overeenkomst moet duidelijk naar voren komen dat die persoon (de ontvanger) zelf onvoldoende vermogen en inkomen heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor de vrijstelling schenkbelasting vanwege een morele verplichting, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens kan de juridische afdeling van Brouwers u assisteren bij het opstellen van genoemde overeenkomst tot schenking.

Bekijk ook