Bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers

Onderdeel van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de Corona crisis voor u als ondernemer dragelijker te maken is het verlenen van bijzonder uitstel van belastingen. Er kan uitstel worden aangevraagd voor de

 • inkomstenbelasting,
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen, en de
 • omzetbelasting

Inmiddels is hierover meer duidelijkheid gekomen.

Wanneer kunt u uitstel van betaling aanvragen?

U kunt pas uitstel van betaling aanvragen zodra er een aanslag inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting of omzetbelasting is opgelegd.

Hierbij is er een verschil tussen inkomsten- en vennootschapsbelasting (zie punt 1 hierna) enerzijds en loonheffingen en omzetbelasting (zie punt 2 hierna) anderzijds.

 

 1. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Ten aanzien van definitieve belastingaanslagen

Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunt u bijzonder uitstel vragen zodra de Belastingdienst een definitieve aanslag met een te betalen bedrag aan u heeft opgelegd.

Ten aanzien van voorlopige belastingaanslagen

Voor een voorlopige aanslag, geldt in beginsel hetzelfde, ook hiervoor kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd.

Betreft het echter een voorlopige aanslag voor het jaar 2020, dan is uitstel van betaling niet nodig, maar kunnen wij via een verzoek deze aanslag voor u verminderen, zodat u deze voorlopige aanslag op dit moment niet hoeft te betalen, dan wel een lager bedrag hoeft te betalen.

 • Voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling van aanslagen voor 3 maanden (niet zijnde voor het jaar 2020) Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting kunt u gebruik maken van bijgevoegd standaard brief (Bijlage 1a en 1b).
 • Voor het aanpassen van een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting voor het jaar 2020 kunt u contact met ons opnemen.

Download bijlage 1a en bijlage 1b.

Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn, Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen!

 

 1. Loonheffingen en omzetbelasting

Voor de loonheffingen en omzetbelastingen MOET u altijd op de reguliere wijze de aangifte indienen (of laten indienen door uw adviseur). Doet u dit niet, of bewust voor onjuiste bedragen, dan kan dit een boete tot gevolg hebben welke niet wordt verminderd. Het is dus belangrijk dat u wel steeds tijdig aangifte doet!

Wanneer u vervolgens de verschuldigde belasting op een dergelijke aangiften niet tijdig betaald, dan ontvangt u na enige tijd van de Belastingdienst een naheffingsaanslag (met een boete wegens niet betalen). Voor deze aanslag kunt u dan bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Voorbeeld
Kunt u bijvoorbeeld de loonheffingen van februari 2020, die u voor 31 maart 2020 moet betalen, niet betalen? Dan ontvangt u in de loop van april 2020 de naheffingsaanslag en vraagt u voor deze aanslag uitstel van betaling

 

2.1       Melding betalingsonmacht

Naast het vragen van bijzonder uitstel van betaling, moet u als bestuurder van de onderneming ook denken aan het doen van een melding betalingsonmacht, ter voorkoming van aansprakelijkheid. Dit is een andere procedure dan het doen van een verzoek tot bijzonder uitstel  van betaling en hiervoor gelden ook andere termijnen. Doet u niet tijdig een melding betalingsonmacht en blijkt op een later moment dat u helemaal niet meer bij machte bent om de loon- of omzetbelasting te betalen, dan kan het zo zijn dat de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor deze niet betaling. Dit is onder voorwaarden te voorkomen indien u tijdig een melding betalingsonmacht gedaan heeft.

Een dergelijke melding moet geschieden binnen 14 dagen na de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Als voorbeeld: “De betalingstermijn voor de aangifte loonheffingen van de maand februari eindigt op 31 maart. Dit betekent dat de melding betalingsonmacht moet worden gedaan voor 14 april.”

 

2.2       De stappen horende bij aanvraag van bijzonder uitstel van betaling Loonbelasting/BTW

Welke stappen moet u (al dan niet samen met ons) nemen om uitstel van betaling aan te vragen:

 1. Dien tijdig op de regulier wijze de aangifte Loonheffingen en btw in. Het verschuldigde bedrag betaalt u nog niet;
 2. Dien een melding in van betalingsonmacht wegens het niet meer kunnen betalen van de loonheffingen of omzetbelasting. Deze melding moet binnen twee weken na de betalingstermijn binnen zijn bij de Belastingdienst. Ook voor de betaling van pensioenpremies moet u een melding betalingsonmacht pensioenpremies indienen bij het pensioenfonds. Let op!De betalingstermijn voor de aangifte loonheffingen van de maand februari eindigt op 31 maart. Dit betekent dat de melding betalingsonmacht moet worden gedaan voor 14 april.
 3. U ontvangt na verloop van tijd naheffingsaanslag voor de niet betaalde loonbelasting of BTW. Indien op dat moment er nog steeds sprake is van onmogelijk tot betaling van de aanslag, dan kan met een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst bijzonder uitstel van betaling gevraagd worden voor die aanslag. In de brief moet worden aangegeven dat u als gevolg van de corona-uitbraak betalingsproblemen heeft.
 4. De belastingdienst stopt na ontvangst van die brief de invorderingsmaatregelen voor die aanslag. U krijgt daarbij automatisch 3 maanden bijzonder uitstel van betaling waarbij de rente nagenoeg nihil is. Een boete voor het niet op tijd betalen van de btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.
 5. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zal nog nadere informatie over volgen. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Download bijlage 2a en bijlage 2b.

Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn, Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen!

Bekijk ook