Corona en ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Indien u (wegens de Corona-tijd) als werkgever helaas uw werknemer zult moeten ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, kunt u hiervoor toestemming vragen bij UWV, afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening. U vraagt bij UWV een ontslagvergunning aan. In de aanvraag moet u de redenen voor het ontslag gedegen onderbouwen. Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen die u aannemelijk moet maken, wat een redelijke ontslaggrond is (artikel 7:669 lid 3 onder a BW). Hierbij kunt u o.a. denken aan een reorganisatie, een slechte of slechter wordende financiële situatie, werkvermindering en een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging.

Corona is niet direct een bedrijfseconomische omstandigheid. De overheid beoogt met het steunpakket baanzekerheid. Echter kan de gehele situatie wel leiden tot een bedrijfseconomische omstandigheid.

Een gedegen voorbereiding is van belang en een reorganisatieplan is hierbij een cruciaal document. Er komen vele zaken bij kijken bij de onderbouwing van een ontslagaanvraag. Bent u genoodzaakt om van meer dan 20 mensen een ontslagvergunning te moeten aanvragen? Dan is er sprake van een collectief ontslag en zal hier eerst een melding voor moeten worden gedaan bij UWV en de vakbonden hierbij te betrekken. Is er sprake van een slechte of slechter wordende financiële situatie, dan dient u financiële kerngegevens aan te leveren, om de noodzaak nader te onderbouwen. U kunt niet zelf de personen aanwijzen in dit proces, maar u moet per uitwisselbare functiecategorie het afspiegelingsbeginsel hanteren. Vervolgens moet u binnen de onderneming (of concern-breed) kijken of de werknemer herplaats kan worden. Heeft u daarnaast een OR? Dan moet deze op een tijdig moment worden ingeschakeld, zodat er op een zodanig moment nog advies kan worden gegeven.

NOW en ontslag

In de eerste NOW-regeling was het de intentie van het kabinet om ontslag wegens bedrijfseconomische reden tegen te gaan. Daarom moesten werkgevers 150 procent van de tegemoetkoming voor de betreffende werknemer terugbetalen. In de nieuwe regeling (NOW 2.0) blijft u als werkgever verplicht om geen bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. In plaats van 150 procent, hoeft u nog maar 100 procent terug te betalen. Indien u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Werkgevers met een betrekkelijk geringe omzetdaling worden bij een bedrijfseconomisch ontslag geconfronteerd met een onevenredig zware korting op de te ontvangen NOW-subsidie. De NOW-subsidie is gekoppeld aan de omzetdaling. Bedraagt de omzetdaling 100%, dan is de NOW-subsidie 90%. Bedraagt deze 40%, dan is de subsidie 36%, enzovoort. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de NOW-subsidie echter gekort zonder dat rekening wordt gehouden met het omzetverlies. Hoe lager het omzetverlies, hoe forser de uiteindelijke korting zal zijn.

Op het moment dat u in de periode van juni tot en met september een bedrijfseconomisch ontslag bij UWV aanvraagt, krijgt u geen subsidie voor de loonkosten van de betreffende werknemers. Dat geldt ook als het dienstverband, ervan uitgaande dat het UWV de ontslagvergunning verleent, nog moet worden opgezegd waarbij de correcte opzegtermijn moet worden gehanteerd. Dit betekent dat het dienstverband pas later kan eindigen. Mogelijk zelfs pas na afloop van de periode waarover subsidie wordt toegekend. Houdt daarnaast rekening met de transitievergoeding die bij het reguliere ontslagrecht ook van toepassing is.

Indien u meer dan 20 werknemers wilt ontslaan, bent u verplicht overleg te voeren met de vakbonden. Doet u dit niet en gaat u over tot het ontslaan van 20 of meer werknemers, dan kunt u rekenen op een boete van 5 procent van de totale loonsom. Vooral voor grote werkgevers kan die boete daardoor veel hoger uitvallen dan in de eerste NOW-regeling.

Daarnaast komt er een nieuwe verplichting: om- en bijscholing. U bent verplicht zich in te spannen om uw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen betreft een goede voorbereiding. BrouwersHRM kan u hierbij ondersteunen en helpt u graag bij dit soort vraagstellingen.

Daarnaast geven wij op donderdag 25 juni 2020 een cursus Arbeidsrecht in Corona-tijd, specifiek ontslag om bedrijfseconomische redenen, om inhoudelijk onze kennis en ervaring met u te delen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Vakantiedagen vervallen ook in de coronatijd per 1 juli 2021

Ruim een derde van de Nederlanders in loondienst geeft aan vermoeid te zijn maar geen vakantiedagen op te nemen, omdat ze deze dagen niet...

Werkgevers opgelet: alles wat je moet weten over het vervallen van vakantiedagen per 1 juli 2023

Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels rondom vakantiedagen. Elk jaar is dit wederom een onderwerp wat...

Kennissessie: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Brouwers HRM doet véél meer dan alleen loonverwerking. Binnen Brouwers HRM hebben wij continu oog voor de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de...