Het UBO-register is een feit

Vanaf 27 september jl. bestaat de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om UBO-informatie te registreren in het UBO-register. Door dit register wordt transparanter wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn bij in Nederland opgerichte organisaties. Het register draagt hierdoor bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

Wie moet registeren?

Organisaties die staan ingeschreven in het handelsregister moeten tussen 27 september 2020 en 27 maart 2022 hun UBO(‘s) bij de Kamer van Koophandel in het UBO-register inschrijven. Voor bestaande organisaties geldt dat zij na 27 september 2020 achttien maanden de tijd krijgen voor de UBO-registratie. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(’s) na 27 september 2020 echter al registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.

De registratieplicht geldt onder andere voor B.V.’s, N.V.’s, stichtingen en verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, maar ook maatschappen en vennootschappen onder firma’s. Er zijn een aantal categorieën van organisaties die geen UBO hoeven te registreren, bijvoorbeeld de eenmanszaak, beursgenoteerde vennootschappen en de Vereniging van Eigenaars.

Wat is een UBO?
Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende.

Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende die natuurlijke persoon die:

 • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon; en/of
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering’en/of
 • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Hoe werkt dat uit bij de verschillende rechtsvormen?

 • Voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Is er niemand op wie de criteria van toepassing zijn? Dan worden de bestuurders als UBO ingeschreven in het UBO-register.
 • Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
 • Voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Een organisatie kan meerdere UBO’s hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven.

 Inzage gegevens

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens in beginsel inzien. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en –jaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • de aard en omvang van het belang

Een deel van de UBO-gegevens zijn niet openbaar. Niet openbare gegevens zijn: adres, geboortedag en -plaats, geboorteland, BSN of fiscaal identiteitsnummer. Verder is de UBO-documentatie (afschriften van het identiteitsbewijs en de document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt) niet openbaar. Deze kunnen uitsluitend worden ingezien door bevoegde autoriteiten.

Sancties

Voldoet een entiteit niet aan de UBO-registratieverplichting dan kunnen er zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Vragen?

Twijfelt u of de registratieplicht ook voor uw onderneming geldt, wie er UBO is of heeft u een andere vraag over het UBO-register? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

SDE+ subsidie voor bedrijven: een vraag aan Zonnegilde

Vanuit Brouwers hebben wij Zonnegilde BV uit Kampen gevraagd hier een korte toelichting op te geven. Want duurzame energie is een ‘hot item’, maar...

Vaste reiskostenvergoeding ook na 1 oktober nog onbelast te verstrekken

Vanwege de coronacrisis werken veel medewerkers gedeeltelijk of volledig thuis. Tot 1 oktober 2021 bestond al een goedkeuring waardoor de werkgever een onbelaste vaste...

Wet transparante en voorspelbare Arbeidsvoorwaarden ! Update per 1-8-2022

Het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is in werking getreden per 1 augustus 2022. De wet zal gelden voor zowel nieuwe...