Lastenverlichting voor het MKB

Reeds in 2018 is door het kabinet aangegeven dat een verlaging van € 100, – miljoen op de lasten op arbeid in het MKB nagestreefd wordt. Tot op heden was over de exacte invulling van deze € 100, – miljoen weinig bekend. Op 1 februari 2019 is in een brief van de staatsecretaris van Financiën een nadere toelichting hierop gegeven. De lastenverlichting zal worden vormgegeven met een tweetal verruimingen in de werkkostenregeling. De beoogde ingangsdatum van de maatregelen is 2020. In deze bijdrage worden beide maatregelen besproken.

De eerste maatregel betreft het verruimen van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn jaarlijks vrijgesteld voor zover deze de vrije ruimte niet overtreffen. Indien en voor zover vergoedingen en verstrekking de vrije ruimte te boven gaan, dient de werkgever daarover 80% eindheffing te voldoen. Een netto-vergoeding aan een werknemer die buiten de vrije ruimte valt ten bedrage van € 100, -, leidt voor de werkgever dan tot een extra belastingafdracht van € 80, -. De aan de vergoeding verbonden kosten voor de werkgever bedragen daarmee dan al € 180, -.

De vrije ruimte bedraagt naar huidig recht 1,2% van de fiscale loonsom op jaarbasis. Deze fiscale ruimte wordt als gevolg van de aangekondigde maatregelen vergroot tot 1,7% over de eerste € 400.000, – van de fiscale loonsom op jaarbasis. Het deel van de loonsom dat voornoemde € 400.000, – te boven gaat, blijft tegen het reguliere vrije ruimtetarief van 1,2% beschikbaar voor vergoedingen en verstrekking.

De verwachting is dat deze maatregel de staatschatkist circa € 93, – miljoen euro zal kosten. Onderstaande tabel, die één-op-één is overgenomen uit de brief van de staatssecretaris, schetst een financieel duidelijk plaatje. Hieruit blijkt ook dat in relatieve zin, ondernemingen met een lagere loonsom meer profiteren:

De tweede maatregel betreft het vrijstellen van vergoedingen van de werkgever voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) door de werknemer. Momenteel komen netto-vergoedingen voor deze kosten onverkort terecht in de werkkostenregeling en deze komen daarmee ten laste van de vrije ruimte. Dit wordt in veel gevallen als onrechtvaardig ervaren, omdat het aanleveren van een VOG in steeds meer bedrijfstakken een wettelijke verplichting vormt. Daar komt nog bij dat een VOG niet leidt tot enig (belonings)voordeel voor een werknemer en daarmee niet wordt ervaren als enige vorm van loon. Als gevolg van deze nieuwe maatregel komt de vergoeding voor het verkrijgen van een VOG niet langer in mindering op de vrije ruimte. Deze maatregel kost de schatkist naar schatting € 9, – miljoen. Daarmee komt de totale lastenverlichting op circa € 102, – miljoen.

De werkkostenregeling is een complexe regeling en bepalen wat binnen en buiten de vrije ruimte valt is vaak niet eenvoudig. De salarisspecialisten van Brouwers kunnen u hierbij helpen. Neem voor vragen en informatie daarom vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Tabel uit brief van staatsecretaris van Financiën

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA ? Deadline 1 oktober 2020!!

Alweer een deadline… Langdurig ziekteverzuim op de juiste wijze regelen – wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA dient geregeld te worden...

Ook de allerbeste medewerker moet zich kunnen verbeteren

BrouwersHRM doet veel meer dan alleen loonverwerking. Binnen BrouwersHRM hebben wij continu oog voor de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de vakgebieden HRM...

Minimumloon vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 viert jongwerkend Nederland feest, voor hen gaat het wettelijk minimumloon (aanzienlijk) omhoog. Voor een volwassenen loon is de vereiste leeftijd...