NOW 2.0, en nu?

De wereld is nog steeds in de ban van de Coronacrisis, langzamerhand komt het normale leven echter deels weer op gang. De vraag is of er nog een tweede golf komt en wanneer en welke economische gevolgen dit met zich mee gaat brengen. De overheid en veel economen verwachten in ieder geval dat de hardste klap voor de economie en arbeidsmarkt nog moet komen. Om ondernemers te ondersteunen in deze lastige tijd heeft de overheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) op 20 mei 2020 verlengd voor 4 maanden. In dit artikel een korte terugblik op de periode van de NOW 1.0, waarna vervolgens de uitgangspunten van de NOW 2.0 worden toegelicht.  

NOW 1.0

De NOW 1.0 is op 6 april 2020 in werking getreden en op 30 april 2020 waren er al 114.049 aanvragen ingediend bij het UWV. Er is ruim € 1,9 miljard betaald als voorschot op de subsidie van de loonkosten van ruim 1,7 miljoen werknemers.

Het doel van de NOW 1.0 is het geven van een tegemoetkoming aan werkgevers in de betaling van loonkosten over een periode van drie maanden ingeval van een acute terugval in omzet van tenminste 20% als gevolg van vermindering van bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Hiermee kunnen werkgevers, werknemers in dienst houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de terugval in omzet. Het behoud van banen is het uiteindelijke doel geweest van de NOW 1.0.

De periode van drie maanden waarvoor de tegemoetkoming in de loonkosten geldt is maart tot en met mei 2020. Bij de verlening van de subsidie wordt een voorschot verleend van 80% van de subsidie, waarbij de subsidie op dat moment wordt bepaald op grond van de volgende berekening:

A (verwachte omzetdaling) x B (loonsom januari) x 3 (maanden) x 1,3 (forfaitaire opslag ad 30% werkgeverslasten) x 0,9 (90% subsidie)

Vervolgens dient de werkgever binnen 24 weken na de periode waarover de omzetdaling wordt berekend bij het UWV een aanvraag in voor de vaststelling van de subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie (de ‘afrekening’ van het voorschot) wordt uitgegaan van een daadwerkelijke omzetdaling en dient een externe verklaring te worden afgegeven.

NOW 2.0

Op 29 mei 2020 heeft de overheid bekend gemaakt dat de NOW-regeling wordt verlengd, met daarin een aantal wijzigingen die naar aanleiding van overleg met sociale partners tot stand zijn gekomen. Daarbij is het doel van regeling ook aangepast. Het doel is om aan de ene kant zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen en aan de andere kant werkgevers te ondersteunen in het proces van aanpassing aan de nieuwe realiteit die inmiddels is ontstaan door de Coronacrisis. Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de compensatie aanvraag indienen.

De NOW 2.0 wordt met vier maanden verlengd, waarbij de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020 betrekking op heeft. Deze periode is aansluitend op de NOW 1.0 (maart tot en met mei). De hoogte van de subsidie NOW 2.0 is de uitkomst van:

A (verwachte omzetdaling) x B (loonsom maart) x 4 (maanden) x 1,4 (forfaitaire opslag ad 40% werkgeverslasten) x 0,9 (90% subsidie)

Net als tijdens de eerste periode van de NOW is de werkgever verplicht tot doorbetaling van 100% van het loon, Verder geldt de verplichting dat de werkgever (of het concern) geen dividend en bonussen (over 2020) mag uitkeren aan de directie of het bestuur. Er geldt ook een verbod op het inkopen van eigen aandelen.

Nog steeds wordt een tegemoetkoming in de loonkosten uitgekeerd van 90% van de loonsom en op basis van de verwachte omzetdaling van minimaal 20%. De berekening van de omzetdaling zal bij de NOW 2.0 over een periode van vier maanden, die naar keuze van de werkgever kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien tijdens de eerste periode ook een beroep op de NOW is gedaan, moet de gekozen periode van omzetdaling aansluiten op deze periode.

Een belangrijk punt, waar veel over is gediscussieerd, is de korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag. De hoogte van de correctie op het subsidiebedrag als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast. Bij de afrekening zal de subsidie in de gevallen dat de werkgever bij UWV een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen heeft ingediend niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 bij UWV zijn ingediend. Het kabinet meent hiermee rekening te houden met werkgevers en ondernemers die zich meer en meer zullen moeten voegen naar een nieuwe economische realiteit waarin aanpassingen en ontslagen niet in alle gevallen te voorkomen zijn.

Daarnaast heeft de werkgever een inspanningsverplichting die gericht is op het voorkomen van werkloosheid. Indien NOW 2.0 is aangevraagd dient de werkgever de werknemer te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Dit vanuit het initiatief Nederland leert. Werkgevers delen bij aanvraag van NOW 2.0 te verklaren aan deze inspanningsverplichting te voldoen.

De belangrijkste aanpassingen van de NOW 2.0

 • De duur van deze 2.0 regeling bedraagt 4 maanden i.p.v. 3 maanden. Daarbij aangetekend dat de 2e periode moet aansluiten op de periode welke u heeft aangevraagd bij de NOW 1.0 regeling;
 • Verplichting informeren OR dan wel personeelsvertegenwoordiging (zie artikel 15);
 • Aanvragen mogelijk vanaf 6 juli t/m 31 augustus 2020 (artikel 10);
 • Voorschot 80% te betalen in 2 termijnen – het is nog niet bekend wanneer het eerste voorschot betaalbaar zal worden gesteld (artikel 13);
 • Inspanningsplicht werkgever om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Dit vanuit het initiatief NL leert door (artikel 15);
 • Referte periode loonkosten juli t/m september 2020 versus de loonsom van maart 2020 maal 4 (doelstelling regeling blijft om de loonsom zover mogelijk gelijk te houden);
 • Aanvragen subsidievaststelling binnen 24 weken na 15 november 2020 d.m.v. formulier;
 • Loonsom maart 2020 is de basis voor voorschot betaling van de subsidie. Deze gegevens zijn reeds bekend bij UWV;
 • Verplichte accountantsverklaring voor ondernemingen die ten minste € 125.000 subsidie ontvangen of een voorschot van € 100.000, –. Onder deze bedragen dient er een verklaring te worden afgegeven door een deskundige derde (artikel 16:3);
 • Geen dividend- en winstuitkeringen aan aandeelhouders en derden over 2020, geen bonussen uitkeren en geen inkoop eigen aandelen mogelijk (artikel 17);
 • Verlaging subsidiebedrag met 5% bij WMCO (collectief ontslag) melding ex art. 3 WMCO in periode 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020. Deze verlaging zal niet worden doorgevoerd bij bereikte overeenstemming met Vakbonden noodzaak vervallen arbeidsplaatsen dan wel bij ontbreken overeenstemming gezamenlijk verzoek aan Stichting van de Arbeid of aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Reactie op artikel: Rutte III, levenslang leren (en werken).

Op 12 januari jl. publiceerden wij het artikel “Rutte III: levenslang leren (en werken) tot de AOW-gerechtigde leeftijd”. Hierop volgde een mooie, kritische reactie...

Minimumloon vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 viert jongwerkend Nederland feest, voor hen gaat het wettelijk minimumloon (aanzienlijk) omhoog. Voor een volwassenen loon is de vereiste leeftijd...

in 10 stappen AVG-Proof

Per 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van...