Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden en de nieuwe renseigneringsverplichting

Er zijn veel verschillende renseigneringsverplichtingen voor allerlei organisaties: banken, verzekeraars, verhuurders, kinderopvangorganisaties et cetera. Allemaal om de belastingplichtige — via de voor ingevulde aangifte inkomstenbelasting — te helpen met het indienen van een juiste belastingaangifte. En, om de Belastingdienst in staat te stellen betere controles uit te voeren. Vorig jaar is de renseigneringsverplichting uitbetaalde bedragen aan derden herzien en in werking getreden. In januari 2023 moet u de in 2022 verzamelde informatie aanleveren aan de Belastingdienst via het portaal voor uitbetaalde bedragen aan derden of via Digipoort.

Het kan zijn dat u (nu nog) informatie mist, hoe daarmee om te gaan? De informatie die inhoudingsplichtigen aanleveren via het gegevensportaal wordt door de Belastingdienst onder andere gebruikt om de aangifte inkomstenbelasting vooraf in te vullen. Doorgaans worden via dit portaal de vergoedingen voor werkzaamheden en diensten gemeld die als resultaat uit overige werkzaamheden kwalificeren.

Met het gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden (verder: het gegevensportaal) haalt de Belastingdienst informatie op over vergoedingen voor werkzaamheden en diensten die in de inkomstenbelasting in box 1 zijn belast (meestal resultaat uit overige werkzaamheden maar ook winst uit onderneming). Het is ook mogelijk de gegevens aan te leveren via  DigiPoort. Hierbij werd tot april 2018 ook het Burgerservicenummer (hierna: BSN) uitgevraagd. Echter, op grond van privacyregelgeving was dit niet langer mogelijk omdat hiervoor niet de vereiste wettelijke grondslag aanwezig was. Door het ontbreken van het BSN werd de informatie uit het gegevensportaal moeilijker te verwerken in de administratieve systemen van de Belastingdienst. Per 1 januari 2022 moet derhalve (opnieuw) het BSN worden gebruikt nu de vereiste wettelijke grondslag nu wel aanwezig is.

De nieuwe renseigneringsverplichting Op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn bepaalde aangewezen administratieplichtigen verplicht om uit eigen beweging bepaalde gegevens en inlichtingen bij de Belastingdienst aan te leveren. Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) is de administratieplichtige verplicht om daarbij het BSN van degene op wie de gegevens en inlichtingen betrekking hebben te vermelden

De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor inhoudingsplichtige uitbetalers die betalingen doen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten. Dit zijn alle inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen voor wie de dienst is verricht. Let op, deze inhoudingsplichtige moet ook de betalingen melden die een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap (die zelf geen inhoudingsplichtige is) heeft verricht.

Een verbonden vennootschap is een vennootschap waarin de inhoudingsplichtige tenminste 1/3 belang heeft en vice versa, of een vennootschap waarin een derde ten minste 1/3 belang heeft terwijl deze derde ook ten minste 1/3 belang heeft in de inhoudingsplichtige. Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers vallen niet onder de (nieuwe) renseigneringsverplichting, zij zijn alleen verplicht de gegevens aan te leveren als ze hiertoe worden uitgenodigd door de Belastingdienst en mogen niet het BSN registreren van de natuurlijk persoon die voor hen een werkzaamheid of dienst heeft verricht (niet zijnde in dienstbetrekking). U moet informatie over de uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst melden als de betaling voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  1. De natuurlijk persoon aan wie u de betaling doet is niet bij u in dienstbetrekking.
  2. De natuurlijk persoon aan wie u de betaling doet reikt geen factuur uit, of reikt een factuur uit zonder btw voor de uitgevoerde werkzaamheden of diensten.

Uitgesloten van de nieuwe renseigneringsverplichting Betalingen aan personen die al administratief bekend zijn bij de Belastingdienst hoeven niet opnieuw te worden gemeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers en commissarissen die via “opting-in” hebben gekozen om te worden opgenomen in uw loonadministratie. Andere betalingen die niet onder deze voorwaarde vallen zijn:

  • de betalingen voor de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als artiest of beroepssporter als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) of als lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in die wet;
  • de betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet LB. Betalingen aan vrijwilligers die in overeenstemming zijn met de Wet LB behoren niet tot het loon en plegen niet belast te zijn;
  • de betalingen voor een auteursrecht of naburig recht aan erfgerechtigden. Voor de erfgerechtigde, waaronder de legataris, behoren de rechten tot de bezittingen van box 3. Vergoedingen voor deze rechten behoren in de regel niet tot het resultaat uit overige werkzaamheden;
  • de betalingen aan ondernemers die verplicht zijn een factuur uit te reiken met btw. De ondernemers die verplicht zijn een factuur met btw uit te reiken, zijn bekend bij de Belastingdienst. Daarom hoeft deze informatie ook niet te worden gerenseigneerd.

Mocht er nadere informatie zijn gewenst dan kunt u altijd contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Ontslag bij naderende AOW-leeftijd? Let op de transitievergoeding!

In de praktijk komt de situatie uit de titel regelmatig voor in de volgende vorm: werknemers met een langdurig dienstverband raken arbeidsongeschikt; de 104-weken...

Aanpassing vaste reiskostenvergoeding in salarisadministratie

Al eerder berichtten wij u over mogelijke aanpassing in de salarisadministratie. Een van de onderwerpen was de vaste reiskostenvergoedingen van uw medewerkers. De vergoedingen kunnen...

Vakantiewerk: waar moet je als ondernemer op letten?

De examentijd is bijna voorbij en voor veel scholieren breekt de zomerperiode aan. In deze periode zullen veel van hen vakantiewerk gaan doen. Als...