Oproepovereenkomsten

De EU-landen die het gebruik van oproepovereenkomsten of soortgelijke arbeidsovereenkomsten (bv. klus- of nulurenovereenkomsten) toestaan, moeten maatregelen nemen om misbruik te voorkomen, zoals:

  • het gebruik en de duur van oproep- of soortgelijke arbeidsovereenkomsten moeten zijn beperkt;
  • er moet sprake zijn van een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst met een minimumaantal betaalde uren op basis van het aantal gewerkte uren in een voorgaande referentieperiode.

Gevolgen EU-richtlijn voor werknemers met ‘onvoorspelbare arbeidstijden’

Betere bescherming voor werknemers van wie het werkpatroon geheel of grotendeels onvoorspelbaar is. (in de praktijk: een oproepovereenkomst.)

Het gaat om werknemers waarvoor geldt dat het merendeel van de uren waarop gewerkt moet worden niet vooraf bekend is.

Let op: geldt niet voor werknemers met wisselende roosters of wisselende diensten

Van een onvoorspelbaar werkpatroon is sprake als het merendeel van de arbeidstijd niet vooraf bekend is. In zo’n geval moet de werkgever de werknemer bij aanvang van de overeenkomst informeren over de volgende zaken:

  • referentiedagen en referentie-uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken, (Moet reëel zijn en niet te breed weergegeven)

Deze referentiedagen en –uren moet de werkgever binnen een week na aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk bevestigen.

  • de minimale termijn voor kennisgeving vóór de aanvang van het werk,

Minimale oproeptermijn is 4 dagen (bij cao: 24 uur).

  • het aantal gewaarborgde betaalde uren,
  • het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren.

De werknemer mag de arbeid weigeren te verrichten, als deze valt buiten de overeengekomen referentiedagen en referentie-uren. Buiten de referentiedagen en -uren kan de werknemer niet verplicht worden om arbeid te verrichten. Als de tijdstippen waarop het werk moet worden verricht wel voorspelbaar zijn, dan heeft de werkgever overigens ook een informatieplicht: de werkgever moet de werknemer vooraf informeren over de duur van de normale werkdag of -week.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Nieuwe privacyregels hebben directe gevolgen voor uw HR en loonadministratie

Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 2018 wordt de Algemene Verordering...

WGA 2017

Bij het UWV of eigenrisicodrager bij een verzekeraar? U kiest, zelfs als u niet kiest • Bent u een werkgever met een premieloon in 2015...

Vrije ruimte over loonsom naar 3%

De staatssecretaris van Financiën heeft diverse goedkeuringen afgegeven. Deze goedkeuringen betreffen tegemoetkomingen/mogelijkheden voor ondernemers die samenhangen met de coronacrisis. Een van deze goedkeuringen ziet...