Toelichting NOW regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Afgelopen dinsdag 31 maart 2020 heeft de overheid de definitieve regeling voor de Tijdelijke Noodmatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekend gemaakt.

Aanstaande vrijdag zal duidelijk worden wanneer het UWV de regeling “openzet”:

Streven van het UWV is om de regeling met ingang van 6 april 2020 open te stellen. Momenteel testen zij hiervoor de systemen. Mocht blijken dat 6 april niet haalbaar is, dan zal de regeling 14 april 2020 opengesteld worden.

In dit schrijven zullen wij de uitwerking van de belangrijkste definities (omzet en loonsom) horende bij deze regeling bespreken en tevens onze eerste samenhangende adviezen benoemen.

Ons eerste advies is:

Neem onderstaande informatie tot u en maak vast een start met het verzamelen van de benodigde informatie.

 Ons tweede advies is:

De regeling is qua uiterlijk eenvoudig, maar vaak is maatwerk nodig om ervoor te zorgen dat er goed en optimaal gebruik van gemaakt wordt. Laat u bij voorkeur dan ook adviseren over een in te dienen verzoek.

Wij zullen omwille van de leesbaarheid in het navolgende bewust niet ingaan op de termijnen die, na het indienen van een aanvraag, gaan spelen. Hier komen we in een later bulletin uitgebreid op terug.

 1. De regeling kort weergegeven

Om de regeling goed te kunnen begrijpen is het belangrijk kennis te nemen van de doelstelling.

Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van:

 • een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden en
 • dit komt vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

De tegemoetkoming (subsidie) wordt vastgesteld aan de hand van de volgende Formule.

Omzetdaling * Loonsom * 3 * 1,3 * 0,9 = Tegemoetkoming

 • Het getal 3 ziet op het aantal maanden waarvoor compensatie wordt verleend.
 • Het getal 1,3 ziet op een forfaitaire ophoging van de loonkosten (zo ook verderop).
 • Het getal 0,9 ziet op de 90% compensatie die wordt verstrekt.

In paragraaf 2 zullen de “overige” definities nader worden toegelicht.

De subsidie wordt:

 • in beginsel gebaseerd op de loonsom van de maand januari 2020
 • bedraagt dus maximaal 90% van die loonsom
 • voor/gedurende 3 maanden toegekend
 • gebaseerd op een daling van omzet gedurende een tijdvak van 3 maanden gelegen tussen maart-juli 2020.

Voor de omzetdaling wordt gekeken naar de percentuele daling van de omzet

 • van een vrijwillig gekozen tijdvak van 3 maanden in 2020 (maart-juli) in vergelijk met
 • ¼ van de werkelijk behaalde omzet in 2019.

Vanaf het moment dat de regeling “opengezet” wordt, kan op basis van schattingen een beroep gedaan worden op de subsidie. Na goedkeuring van de aanvraag wordt dan vervolgens 80% van het berekende geschatte bedrag in termijnen uitbetaald. Later in het jaar zal vervolgens een nieuwe berekening worden gemaakt op grond van de alsdan beschikbare definitieve getallen en zal een eindafrekening plaatsvinden.

 1. Toelichting van de definities

Hierna volgt een korte toelichting op de definities horende bij de Formule.

Eerst zullen echter een aantal bijhorende belangrijke definities behandeld worden.

WERKGEVER

Belangrijk is te begrijpen dat de regeling openstaat voor Werkgevers, waarbij een werkgever gezien wordt als:

 • een rechtspersoon (zoals een BV of NV of vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon),
 • natuurlijk persoon (IB ondernemer) of
 • samenwerkingsverband (maatschap, VOF)

die een of meerdere Werknemers in loondienst heeft en in dat kader een of meerdere Loonbelastingnummers toegewezen heeft gekregen waaronder aangifte wordt gedaan.

WERKNEMER

Voor het begrip Werknemer wordt gekeken naar werknemers die sociaal verzekerd zijn. Hierdoor worden DGA’s die VERPLICHT niet sociaal verzekerd zijn niet aangemerkt als Werknemer, waardoor de loonkosten van die DGA’s niet gecompenseerd worden onder deze regeling.

LOONBELASTINGNUMMER

Een beroep op de regeling is alleen mogelijk voor Werkgevers die (een of meerdere) Loonbelastingnummers hebben en daarmee aangifte doen en waarvan het bankrekeningnummer waarmee de betalingen onder dat Loonbelastingnummer worden gedaan bekend is bij de belastingdienst.

GROEP

Indien een Werkgever een rechtspersoon of vennootschap is en onderdeel uitmaakt van een Groep, dan wordt bij de vaststelling van de Omzetdaling gekeken naar de Omzetdaling van die Groep.

Voor de definitie Groep wordt daarbij aangesloten bij een definitie opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2: 24b BW). Kort weergeven is sprake van een groep als rechtspersonen of vennootschappen economisch en organisatorisch met elkaar verbonden/verweven zijn. Vaak wordt in dat soort gevallen ook een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. Maar let op, de afwezigheid van een geconsolideerde jaarrekening is geen garantie dat er geen sprake is van een Groep.

Voor de vraag of er sprake is van een Groep wordt gekeken naar de structuur per 1 maart 2020.

De procentuele Omzetdaling van de Groep wordt vervolgens door iedere Werkgever horende tot die Groep als uitgangspunt genomen.

REFERENTIE OMZET

Om te kijken of er sprake is van een Omzetdaling wordt gekeken naar wat genoemd wordt de Referentie Omzet. Om te kunnen bepalen welke omzet valt onder het begrip Referentie Omzet moet onderscheid gemaakt worden tussen rechtspersonen en vennootschappen enerzijds en natuurlijke personen anderzijds.

Rechtspersonen en vennootschappen

Gekeken wordt naar de netto-omzet gecorrigeerd voor de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten en bepaald op basis van wettelijke grondslagen zoals deze door de Werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening. Is er sprake van een Groep, dan wordt dus gekeken naar de geconsolideerde omzet.

Natuurlijke personen

Gekeken wordt naar de omzetbepaling die de basis is geweest voor de laatst (op juiste wettelijke grondslagen) vastgestelde aangifte voor de Wet inkomstenbelasting 2001. Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin van deze regeling.

Referentie Omzet is vervolgens 25% van de omzet over het kalenderjaar 2019.

Uitzondering wordt daarbij gemaakt voor Werkgevers die in de loop van het jaar 2019 gestart zijn. Om voor hen de Referentie Omzet te kunnen bepalen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 • bepaal het aantal maanden die zitten tussen de maand na start in 2019 en 29 februari 2020
 • bepaal de omzet in die periode
 • deel de omzet door het aantal vastgestelde maanden
 • 3 maal de uitkomst daarvan is Referentie Omzet

Dan nu over tot een toelichting van de definities horende bij de Formule.

2.1          Omzetdaling

De Omzetdaling wordt “vastgesteld” in een percentage. Namelijk de procentuele daling van de omzet in een te bepalen driemaands tijdvak (Driemaand Omzet) ten opzichte van de Referentie Omzet. De formule is daarbij:

 

                (Referentie Omzet -/- Driemaand Omzet)

                ——————————————————- * 100% = Omzetdaling

                               Referentie Omzet

De Werkgever moet daarbij nu een keuze maken voor het blok van drie maanden waarvan hij de omzet wil vergelijken.  Een eenmaal gemaakte keuze kan niet meer aangepast worden volgens de huidige tekst van de regeling!

De keuzes zijn:

 • Maart-april-mei
 • April-mei-juni
 • Mei-juni-juli

Indien de uitkomst 20% of hoger is, kan de Werkgever aanspraak maken op de regeling en de overige elementen van de Formule invullen.

Indien er overigens sprake is van een Groep, dan moet de uitkomst van voorgaande formule toegepast worden door ieder Werkgever die behoort tot die groep. Met andere woorden, een dergelijke Werkgever maakt dus geen berekening voor “zijn aandeel” in die Omzetdaling.

2.2          Loonsom

Per Werkgever wordt vervolgens de Loonsom bepaald.

Als hoofdregel wordt voor de hoogte van de Loonsom gekeken naar het loon van Werknemers aangegeven door een Werkgever op een Loonbelastingnummer in het eerste tijdvak van 2020.

 • Dit bij een verloning per maand dus de maand januari 2020.
 • Bij een vierweeks verloning gaat het dus over de eerste periode in 2020, waarbij het in aanmerking te nemen bedrag nog wordt verhoogd met 8,33% (dus maal 1,0833).

Voor deze loonsom worden door het UWV automatisch de gegevens uit die ingediende loonaangifte gebruikt. Nogmaals: de grondslag is het zogenaamde sociale verzekeringsloon, het loon van de niet verzekerde DGA wordt dus niet meegenomen.

Verder kunnen er in bepaalde situaties nog een aantal specifieke correcties doorgevoerd worden.

Het gaat te ver om uitgebreid op in te gaan, maar denk hierbij onder andere aan:

 • Loon van een werknemer boven € 9.538,- per maand zal niet worden gecompenseerd.
 • Vergoedingen ontvangen van het UWV (bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof) worden gecorrigeerd
 • Eventueel in het loon begrepen vakantiebijdrage wordt gecorrigeerd.
 • Indien na 17 maart 2020 het dienstverband met een Werknemer via artikel 7:669 lid 3 BW is / wordt ontbonden, dan wordt diens loon met een factor 1,5 in mindering gebracht

Op een forfaitaire wijze wordt overigens rekening gehouden in de Formule met overige werkgeverslasten. Namelijk door de factor 1,3 op te nemen in de Formule wordt feitelijk rekening gehouden met 30% werkgeverslasten horende bij het loon.

Het berekenen van de Loonsom volgens de hoofdregel is relatief eenvoudig, want deze aangifte is immers al gedaan.

De uitkomst van de berekende Loonsom volgens de hoofdregel moet vervolgens vergeleken worden met het (op dezelfde wijze berekende) loon over de maanden maart, april en mei. Dit is een vaste periode en kan niet worden aangepast zoals bij de bepaling van de omzet het geval is.

Indien nu de feitelijke totale loonsom over de periode maart-mei 2020 lager is dan 3 maal de Loonsom berekend volgens de hoofdregel, dan zal vervolgens het lagere berekende bedrag gaan gelden als Loonsom.

In de Formule moet dan dus worden ingevuld de Loonsom berekend volgens de hoofdregel of, als die lager is, 1/3 van de totale loonsom in de periode maart-mei.

Het is uiteraard nu niet altijd met zekerheid te zeggen wat de loonsom voor de maanden april en mei zal zijn (voor maart is dit al duidelijk. Hierdoor is nu ook nog niet altijd te voorspellen wat de gevolgen ervan kunnen zijn voor de uitkomst van de Formule.

Advies:

Mocht u van plan zijn de komende periode aanpassingen door te voeren op personeel gebied, dan kunt u contact met ons opnemen om de mogelijke gevolgen daarvan te bespreken.

 

 1. De aanvraag van de subsidie en de voorlopige uitbetaling

Op het moment dat u als Werkgever weet:

 • wat de geschatte Omzetdaling is over een vastgesteld tijdvak
 • dat die Omzetdaling minimaal 20% is
 • wat de Loonsom is (dat is dus in beginsel de Loonsom berekend via de hoofdregel),

dan kunt u via de Formule het geschatte bedrag van de subsidie berekenen en de aanvraag indienen.

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV u een voorschot gaan uitbetalen van 80% van het berekende bedrag.

 NB:

Let hierbij op. Aanvragen welke reeds waren ingediend onder de Werktijdverkorting en vallen binnen fase 1, 2 of 3 zullen worden overgezet naar deze regeling. Ook hier zal deze (omzet)informatie aangereikte moeten worden.

De aanvraag van het voorschot is stap 1. Na verloop van tijd zullen de feitelijke gegevens (Omzetdaling en Loonsom) doorgegeven moeten worden.

Op grond van de huidige regeling zal bij het doorgeven van de definitieve getallen ook een verklaring van een accountant (Accountantsverklaring) gevoegd moeten worden.

Over de inhoud van deze verklaring is thans nog niet veel duidelijk. Hierover informeren wij u later nader. Uiteraard zijn onze accountants bevoegd om straks een dergelijke verklaring voor u op te stellen en af te geven.

 

 1. Afrondend

Wij hopen dat dit schrijven een helder beeld geeft rond de regeling, hoe deze werkt en welke informatie nodig is om de berekening te maken en de aanvraag strak in te dienen.

Uiteraard helpen wij u graag bij het indienen van de aanvraag en staan wij klaar om uw vragen over deze regeling te beantwoorden.

Schroom dan ook niet contact met ons op te nemen!

Bekijk ook