Uitspraak inzake vermogensrendementsheffing box3

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 24 december 2021 aangeven dat vanaf 2017 de wettelijke regeling voor het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting in strijd is met het eigendomsrecht en discriminatieverbod zoals vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)

Tot 2017 ging de overheid ervan uit dat iedereen een rendement kon halen op zijn vermogen van 4%. Over dit rendement moest 30% belasting worden betaald. Per saldo komt dat neer op een belastingheffing van 1,2%. Per 1 januari 2017 is dit gewijzigd.

Vanaf 2017 gaat de overheid uit van een vaste verdeling tussen sparen en beleggen. Indien iemand meer vermogen heeft dan wordt ervan uitgegaan dat een groter deel van het vermogen wordt belegd. Hoeveel iemand daadwerkelijk spaart of belegt maakt voor de overheid niet uit. Voor het jaar 2017 werd ervan uitgegaan dat op spaargeld een rendement werd behaald van 1,63% en op beleggingen een rendement van 5,39%.

De Hoge Raad heeft geconcludeerd dat het nieuwe stelsel de vrije beschikkingsmacht beperkte omdat de overheid een verhoudingsgewijs zware financiële last verbond aan de keuze om vermogen niet risicovol te beleggen en dat degenen die hun keuze moesten bekopen met een laag rendement of met vermogensverlies door het stelsel worden benadeeld.

Voor degenen die door het stelsel wordt geconfronteerd met een heffing die hoger is dan het werkelijk behaalde rendement moet daarvoor worden gecompenseerd.

Gevolgen uitspraak Hoge Raad

Niet duidelijk is of alleen belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt worden gecompenseerd of dat alle belastingplichtigen die teveel belasting hebben betaald vanaf 2017 een belastingteruggaaf krijgen. De overheid gaat hier nog naar kijken.

Voor het jaar 2020 kan nog bezwaar worden gemaakt indien er nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020 is opgelegd of de aanslag nog geen 6 weken geleden is opgelegd. Wij helpen u hierbij graag.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Fiscale actiepunten 2018

Brouwers ondersteunt u bij fiscale en financiële zaken. Graag delen wij met u een aantal belangrijke thema’s uit de belastingplannen 2019 en andere gewijzigde...

Verlaging van gebruikelijk loon bij omzetdaling als gevolg van coronacrisis

Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk aandelenbelang hebben moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de...

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 ligt, worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze...