Update NOW - regeling (d.d. 5-4-2020)

Let op! Er zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de NOW-regeling.

In een eerdere bijdrage op onze website gaven wij reeds een toelichting op de NOW regeling. Hieronder geven we de wijzigingen weer.

 

Berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (artikel 7) Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen bleken minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd. Met de aanpassing van artikel 7 is dit hersteld.

Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

Aanpassing vaststellingstermijn (artikel 14, vierde lid) van 22 weken naar 52 weken. Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting) In de toelichting zal worden verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Het is zaak dat u deze zaken meeneemt in de aanvraag.

Bekijk ook