Wet DBA: minstens 100 bedrijfsbezoeken door Belastingdienst over schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst gaat nog dit jaar zeker 100 opdrachtgevers bezoeken om in gesprek te gaan over hun manier van werken met opdrachtnemers. Zo geeft de Belastingdienst invulling aan de verruimde handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 juli 2018.

In het Toezichtsplan Arbeidsrelaties geeft de Belastingdienst aan dat zij minimaal 100 opdrachtgevers selecteren, waarbij de selectie dusdanig zal plaatsvinden dat diverse branches en sectoren worden geraakt en dat de focus ligt bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die nog niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. Echter ook opdrachtgevers die wel een (model)overeenkomst hebben ingediend bij de Belastingdienst worden in de selectie meegenomen, ongeacht of de overeenkomst wel of niet is goedgekeurd door de Belastingdienst.

Wel beperken de controles zich nog steeds tot kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hiervan is sprake indien er duidelijk een echte of fictieve dienstbetrekking bestaat, terwijl de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de loonheffingen betrekt (een evident opzettelijke schijnzelfstandigheid). In dergelijke gevallen wordt veelal een oneigenlijk voordeel behaald en/of het speelveld op een oneerlijke manier aangetast, aldus de Belastingdienst.

 Praktijkervaringen met de Wet DBA

Het Toezichtsplan van de Belastingdienst heeft drie doelen:

  1. toezicht houden op een juiste toepassing van de loonheffingen bij een arbeidsrelatie;
  2. handhavend optreden waar sprake is van kwaadwillendheid;
  3. opdrachtgevers spreken over hun praktijkervaringen met de Wet DBA.

Nu de Wet DBA ruim twee jaar bestaat, wil de Belastingdienst in kaart brengen wat er wel en niet werkt aan deze wet en wat in de praktijk de knelpunten zijn. Deze informatie draagt vervolgens bij aan de uitwerking van de maatregelen van het regeerakkoord. De bedrijfsbezoeken maken dus tevens onderdeel uit van de aangekondigde vervolgacties met als doel het wetgevingsproces van het kabinet verder te brengen.

Wat onze juridische afdeling onder meer voor u kan betekenen:

Onze juridische afdeling is gespecialiseerd in het opstellen van verscheidene overeenkomsten. Daaraan voorafgaand kunnen wij beoordelen of sprake is van een zzp’er of een werknemer, en eventueel (anoniem) contact opnemen met de Belastingdienst. Uit ervaring weten wij inmiddels welke concrete toetsingscriteria die Belastingdienst momenteel hanteert.

Wilt u meer weten of advies? Neem contact op met Nanda Meijer – van Bergen (jurist).

Bron: Belastingdienst.nl: Toezichtsplan Arbeidsrelaties, notitie d.d. 4 juli 2018.

Bekijk ook