Wijziging in de turboliquidatie: wat is er veranderd

Vanaf 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Er worden dan meer voorwaarden gesteld aan de turboliquidatie, waardoor het minder makkelijk wordt om een rechtspersoon (o.a. een besloten vennootschap) op deze manier te ontbinden. De wet moet onder andere ervoor zorgen dat de rechtspositie van schuldeisers beter beschermd wordt. Deze tijdelijke wet zal voor de komende twee jaar in werking treden, met de mogelijkheid om de tijdelijke wet te verlengen.

Wat houdt turboliquidatie in en wat zijn de voor- en nadelen?

Zoals de naam al verraadt is turboliquidatie een manier om snel een rechtspersoon te ontbinden. Bij turboliquidatie houdt een rechtspersoon direct op te bestaan als er geen baten meer zijn ten tijde van ontbinding. Een groot voordeel van de turboliquidatie is dat de ontbindingsprocedure niet enkele maanden in beslag hoeft te nemen, wat wel het geval is bij de reguliere ontbindingsprocedure. Ook zijn de kosten aanzienlijk lager.

Een keerzijde van de turboliquidatie is dat schuldeisers benadeeld kunnen worden als een rechtspersoon middels turboliquidatie ontbonden wordt. De rechtspersoon houdt immers op te bestaan als er geen baten meer zijn, ook al zijn er wel schulden aanwezig in de rechtspersoon. Deze keerzijde van de turboliquidatie kan ervoor zorgen dat schuldeisers met lege handen achter blijven, terwijl de rechtspersoon al ontbonden is. De turboliquidatie werkt hierdoor misbruik in de hand. De tijdelijke wet zou deze keerzijde en misbruik moeten ondervangen.

Wat houdt de tijdelijke wet in?

De wet beoogt de rechtspositie van schuldeisers te beschermen door middel van een aantal maatregelen. Deze maatregelen vallen uiteen in de verantwoordings- en bekendmakingsplicht, bestuursverbod en het inzagerecht.

Verantwoordings- en bekendmakingsplicht

Het bestuur van de rechtspersoon moet onderstaande stukken binnen 14 dagen na ontbinding deponeren bij de Kamer van Koophandel:

 • Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;
 • Een beschrijving van:
  • De oorzaak van het ontbreken van baten ten tijde van de ontbinding;
  • Indien van toepassing, de wijze waarop de baten van de rechtspersonen te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld;
  • Indien van toepassing, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
 • De jaarrekeningen van de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een wettelijke plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan (inclusief een accountantsverklaring, indien dit van toepassing is).

Zodra deze stukken zijn gedeponeerd, moet het bestuur de schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Bestuursverbod

Indien de bestuurder niet voldoet aan de verantwoordingsplicht, kan er een bestuursverbod worden opgelegd. Een bestuurder kan daarnaast ook in de volgende gevallen een bestuursverbod opgelegd krijgen:

 • Indien de bestuurder in de aanloop naar de ontbinding doelbewust handelingen heeft verricht waarmee schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld.
 • Indien de bestuurder in de twee voorgaande jaren twee keer betrokken is geweest bij een faillissement of beëindiging van een rechtspersoon, waarbij één of meer schuldeisers (ten dele) onbetaald zijn gebleven, tenzij hem daarvan geen persoonlijk verwijt treft.

Het vernieuwde bestuursverbod beoogt malafide ontbindingen tegen te gaan en biedt de mogelijkheid om maatregelen tegen bestuurders op te leggen.

Een bestuursverbod wordt opgelegd door de rechter op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) of op verzoek van de curator ingeval van een faillissement.

Inzagerecht

Tot slot kunnen de schuldeisers verzoeken om inzicht te krijgen in de administratie indien de bestuurder niet voldoet aan de verantwoordingsplicht. Dit kunnen schuldeisers bewerkstelligen met een machtiging van de kantonrechter. Dit inzagerecht moet de bestuurders stimuleren om de verantwoordingsplicht na te leven.

Wat houdt het in voor de praktijk?

Vanaf medio november zullen er meer stappen genomen moeten worden om een rechtspersoon te ontbinden. Bovendien moet het bestuur zorg dragen dat er aan de voorwaarden wordt voldaan bij turboliquideren van een rechtspersoon. Op deze wijze wordt beoogd aan schuldeisers meer bescherming te bieden. Van belang is om de juiste stappen te doorlopen om eventuele problemen te voorkomen. Wij helpen hier u graag bij.

Vragen of opmerkingen over turboliquidatie?

Heeft u vragen over turboliquidatie of zoekt u hulp bij het ontbinden van uw onderneming? Neem gerust telefonisch of via de e-mail contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Tijdig UBO’s trust registreren

Eerder berichtten wij al over de verplichte registratie van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) van diverse rechtsvormen. Sinds 1 november 2022 moeten...

Grote ondernemingen moeten mkb binnen 30 dagen betalen

Met ingang van 1 juli 2022 geldt dat mkb-ondernemers voor hun facturen aan grote ondernemingen een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen mogen hanteren. Voorheen...

Kabinet wil vertrouwen in turboliquidatie verbeteren en misbruik tegengaan

Het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is onlangs in consultatie gebracht. Daarin zijn maatregelen opgenomen die de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie moeten verbeteren...